Algemene voorwaarden

1. Gegevens

Troostende Woorden – Gedichten bij overlijden, verlies en verdriet
onderdeel van Sabine Vekemans Coaching
www.troostendenwoorden.nl | [email protected] | 06-41505620
KVK 30171069 | BTW-id: NL001756938B86

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sabine Vekemans via www.troostendewoorden.nl en op alle overeenkomsten tussen Sabine Vekemans en klant/opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden komen tot stand op het moment dat de klant/opdrachtgever het aanbod van troostendewoorden.nl aanvaart. Wanneer de klant/opdrachtgever een gedicht op maat van Sabine Vekemans afneemt, gaan de klant/opdrachtggever en Sabine Vekemans een (aankoop)overeenkomst aan.
De klant/opdrachtgever heeft de beschikking over deze algemene voorwaarden via de website. Indien gewenst kan Sabine Vekemans op schriftelijk verzoek van de klant/opdrachtgever deze algemene voorwaarden via email toesturen.

2. Definities

Klant: de natuurlijke persoon die een gedicht op maat via troostendewoorden.nl afneemt.
Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon die Sabine Vekemans een opdracht verstrekt.

3. Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en alle activiteiten tussen Sabine Vekemans handelend onder naam van troostendewoorden.nl en de klant/opdrachtgever.

4. Copyright

Teksten van deze website en gepersonaliseerde producten en diensten mogen alleen gebruikt worden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sabine Vekemans. Sabine Vekemans blijft te allen tijde eigenaar en schrijfster van de tekst op deze website en van de gepersonaliseerde producten en diensten.

Wanneer de klant/opdrachtgever een gepersonaliseerd product en/of gepersonaliseerde dienst door Sabine Vekemans laat maken, blijft deze te allen tijde eigendom van Sabine Vekemans. De klant/opdrachtgever mag het gepersonaliseerde product en/of de gepersonaliseerde dienst alleen gebruiken nadat deze ervoor betaald heeft en alleen vermenigvuldigen/verspreiden ten behoeve van het daarvoor overeengekomen doel. De klant/opdrachtgever is te allen tijden verplicht om Sabine Vekemans te vermelden bij het delen van teksten. 

5. Aard van de dienstverlening/aansprakelijkheid

5.1. Sabine Vekemans van Troostende Woorden schrijft een gedicht op maat bij overlijden, verlies en verdriet afgestemd op de energie van een dierbare die is overleden. Dit gebeurt intuïtief en op afstand. Het resultaat is uniek en heel persoonlijk.
5.2. De klant/opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij met de informatie doet die Sabine Vekemans als dichter/reader ontvangt.
5.3. Noch het bedrijf Sabine Vekemans Coaching en/of Troostende Woorden noch Sabine Vekemans is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de klant/opdrachtgever na ontvangst van het gedicht met de opgedane informatie en kennis doet. Het is vervolgens aan de klant/opdrachtgever om het aangebodene naar eigen inzicht al dan niet te ontvangen of toe te passen.

6. Bewijs van overeenkomst

6.1 Na de aanvraag ontvangt de klant/opdrachtgever een bevestiging via e-mail. In deze e-mail zit ook een link naar de algemene voorwaarden. Dit alles tezamen is het bewijs van overeenkomst. Bij rechtstreekse aankoop via de website wordt de klant direct gevraagd om in te stemmen met de algemene voorwaarden. Daarnaast ontvangt de klant een factuur.
6.2 Aanmelden voor kinderen (<18 jaar) alleen met toestemming van ouder(s) of voogd.

7. Informatieverstrekking

Van de klant/opdrachtgever wordt verwacht vooraf alle gegevens te verstrekken die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. Sabine Vekemans is op generlei wijze aansprakelijk als er schade ontstaat, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige verstrekte informatie door de klant/opdrachtgever.

8. Annulering/Ontbindingsrecht

8.1 Gepersonaliseerde producten en/of diensten kunnen na betaling niet geannuleerd worden.
8.2 Na aanschaf van een downloadbaar product (gedichten in vorm van een digitale download) geldt er geen herroepingsrecht. De klant verklaart bij aankoop expliciet afstand te doen van het recht van ontbinding.

9. Dossiervorming en geheimhouding

9.1 Dossiervorming is zo beperkt mogelijk en in het belang van de klant/opdrachtgever.
9.2 De ervaringen die Sabine Vekemans opdoet tijdens de contacten met klanten/opdrachtgevers kunnen verwerkt worden in haar uitingen. Dat zal op zo’n manier gebeuren dat in alle redelijkheid en billijkheid niet te achterhalen is over welke klant het gaat. Klanten kunnen hiertegen vooraf schriftelijk bezwaar maken bij Sabine Vekemans.
9.3 Voor alle gepubliceerde referenties waar naam en toenaam van de klant wordt vermeld, is expliciet toestemming gevraagd en door betreffende klant verleend.

10. Prijzen

10.1 Alle prijzen vermeld op de website zijn inclusief BTW.

11. Factuur

11.1 Bij iedere aanvraag/aankoop ontvangt de klant een factuur. Deze factuur wordt maximaal 7 jaar bewaard in de administratie van Sabine Vekemans.
11.2 Mocht de klant op een later moment nog een kopie van een factuur willen, dan kan dat door een e-mail te sturen naar Sabine Vekemans met haar naam, de gegevens én datum van de bestelling.

12. Betaling

12.1 Het verschuldigde bedrag, waarvoor de klant/opdrachtgever een factuur ontvangt, dient te allen tijde voor aanvang van het schrijven/leveren van het gedicht op de rekening van Sabine Vekemans Coaching – NL20 INGB 0007 6068 85 – te zijn bijgeschreven met vermelding van factuurnummer, naam en de desbetreffende dienst, tenzij anders is overeengekomen of aangegeven. Diensten worden afgerekend met behulp van Mollie, een Nederlandse payment service provider.
12.2 Indien het gepersonaliseerde product en/of de gepersonaliseerde dienst wegens onvoorziene omstandigheden vanuit Sabine Vekemans niet geleverd kan worden, dan wordt de reeds door de klant/opdrachtgever verrichte betaling gerestitueerd.

13. Klachtenprocedure

13.1. Indien de klant/opdrachtgever in zijn/haar optiek gegronde klachten heeft over het gepersonaliseerde product en/of de gepersonaliseerde dienst dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Sabine Vekemans.
13.2. Na kennisname en bespreking van de klacht met de klant/opdrachtgever zal Sabine Vekemans zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Zie ook mijn privacyverklaring

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in april 2023. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze website.